Sunday, June 23, 2024
Blog Wiki Về Phần Mêm Và Thủ Thuật IT


Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm 2017 của đảng viên

  Tóm tắt nội dungBản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí…

By Dương Ngọc , in Tin tức , at Tháng Mười Hai 15, 2017 Thẻ:

 

Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm 2017 của đảng viên

Bảng đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh chính là mục tiêu Đảng và nhân dân cùng hướng tới trong năm 2017. Mỗi cá nhân đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ngày một vững mạnh.

Dưới đây là bảng đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức HCM.

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌCPHẠM VĂN ĐỒNG

CHI BỘ SƯ PHẠM XÃ HỘI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

     Bình Dương , ngày    tháng 12 năm 2017

*   

 

BẢNG KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2017                                      

Họ và tên: …………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………

Đơn vị công tác : ………………………………………

Thực hiện Kế hoạch số 137-KH/ĐUT ngày 14/11/2016 của Đảng ủy Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Kế hoạch số:14 KH/CB, ngày 20 tháng 11 năm 2016 của Chi bộ Sư phạm Xã hội về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017”, tôi xin xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, với những nội dung cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

– Làm cho bản thân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của bản thân.

– Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉnh đốn tác phong công tác, khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, giáo viên gần dân, sát dân, sống giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết.

– Góp phần vào việc đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xây dựng Đảng, chính quyền, đơn vị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

1.2. Yêu cầu

– Học tập một cách nghiêm túc bằng nhiều hình thức: Tập trung, tự học, tự tu dưỡng các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

– Gương mẫu trong việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo hướng dẫn của Chi bộ; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của bản thân trong việc triển khai thực hiện.

  1. Nội dung, biện pháp và thời gian thực hiện

2.1. Nội dung học tập
2.1.1.Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về:

– Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

– Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

– Sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

– Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

– Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

– Xây dựng, phát triển kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

– Đạo đức cách mạng;

– Chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

– Xây dựng Đảng…

2.2.2. Các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về:

– Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả.

– Hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người.

– Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội…

2.2.3. Phong cách Hồ Chí Minh:

phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hoá kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là:

– Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn.

– Phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn.

– Phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân.

– Phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm;

– Phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị.

– Phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,…

2.2. Biện pháp thực hiện

– Tham gia học tập quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW do các cấp ủy đảng tổ chức;

– Xây dựng chương trình, kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của bản thân;

– Quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong đời sống hàng ngày và công tác của bản thân;

– Tuyên truyền sâu rộng nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong quần chúng nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên lớp mình dạy; đồng thời, tham gia các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do các cấp ủy đảng, chính quyền đoaàn thể tổ chức, phát động;

– Hàng tháng, hàng quý, hàng năm tự kiểm điểm bản thân về việc thực hiện những nội dung trên, rút kinh nghiệm; đồng thời, xây dựng phương hướng, kế hoạch học tập cho thời gian sau, năm sau;

– Cuối năm, cuối đợt báo cáo kết quả học tập với đơn vị công tác.

2.3. Thời gian thực hiện

– Tháng 11/2016: Tham gia nghe Chi bộ phổ biến Chỉ thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch học tập của cá nhân.

– Tháng 12/2016: Cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

– Tháng 2/2017: Dự Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Từ tháng 2/2017 đến tháng 11/2017: Cán bộ, đảng viên tổ chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị; gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tháng 11/2017: Cá nhân tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện năm 2017; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện lên lãnh đạo khoa; xây dựng kế hoạch học tập của năm 2018.

  1. Tổ chức thực hiện

Tôi xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc Kế hoạch trên.

NGƯỜI THỰC HIỆN

   (Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm:  Slime là gì - Cách làm slime không cần hồ

Comments


Trả lời


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *