Sunday, June 23, 2024
Blog Wiki Về Phần Mêm Và Thủ Thuật IT


Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018

  Tóm tắt nội dungMẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018Mẫu bản cam kết tu…

By Dương Ngọc , in Tin tức , at Tháng Một 12, 2018 Thẻ:,

 

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018

Download Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018 – Mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện của Đảng viên. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 là biểu mẫu do các Đảng viên lập ra để xác nhận mục tiêu phấn đấu đặt ra, để từ đó coi các nội dung đã cam kết là kim chỉ nam phấn đấu trong thời gian tới.

Các Đảng viên có thể tham khảo ngay bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 dưới đây để từ đó hoàn thành nội dung bản cam kết của cá nhân mình một cách đầy đủ và chuyên nghiệp nhất.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 được các Đảng viên lập ra nhằm cam kết thực hiện một số nhiệm vụ, rèn luyện phấn đấu trong năm tới, qua đó, các Đảng viên sẽ có thêm được động lực để thực hiện các nhiệm vụ của mình xuất sắc nhất.

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 để các bạn có thể theo dõi và thực hiện bản cam kết được đầy đủ và hoàn thiện nhất. Trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 sẽ có tên, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể, đơn vị công tác, chi bộ và các thông tin liên quan đến người cam kết,…

Bên cạnh đó, trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017, người cam kết sẽ phải ghi rõ những cam kết về tư tưởng chính trị, về phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật, khắc phục những ưu nhược điểm bản thân còn mắc phải… Mọi người có thể tìm hiểu cách viết bản cam kết ngay tại đây để chủ động hoàn thiện nội dung biểu mẫu cần sử dụng.

Xem thêm:  Không có sổ hộ khẩu có đăng ký kết hôn được không?

Các nội dung trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 cần trình bày một cách cụ thể rõ ràng, thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của Đảng viên. Thông qua nội dung bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 các Đảng viên sẽ có động lực để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, trở thành các Đảng viên ưu tú.

Một trong những biểu mẫu cam kết được sử dụng phổ biến nhất hiện nay có thể kể đến là bản cam kết thu nhập cá nhân dành cho tất cả người lao động khi được yêu cầu chứng minh về mức thu nhập của mình và xem xét có phải đóng thuế hay không, Bản cam kết thu nhập cá nhân cần ghi rõ thông tin về người làm đơn, đơn vị trả lương, mức lương và thu nhập hàng tháng của bạn…

Các Đảng viên sẽ thực hiện những nội dung cam kết trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 để xây dựng một tổ chức Đảng vững mạnh, trong sạch và ngày càng tiến bộ hơn. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm mẫu bản kiểm điểm quá trình phấn đấu vào Đảng để ghi lại toàn bộ những ưu, nhược điểm của bản thân trong quá trình phấn đấu. Dựa vào những nội dung có trong mẫu bản kiểm điểm quá trình phấn đấu vào Đảng, các tổ chức Đảng cũng có thể nắm bắt được phẩm chất, điểm mạnh và quá trình phấn đấu của các Đảng viên.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 dành cho các đảng viên đang đứng trước những nghĩa vụ lớn lao của quá trình phấn đầu rèn luyện về chuyên môn và đạo đức. Bản cam kết này sẽ là những mục tiêu được đặt ra để các Đảng viên theo đó mà làm theo, đồng thời cũng là kim chỉ nam để Đảng viên luôn hướng đến.

Xem thêm:  Hướng dẫn cách ứng tiền Mobifone nhanh nhất 2018

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu  

ĐẢNG BỘ………………………….

CHI BỘ…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————
  ……ngày ……tháng…….năm…….

  BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 201…. 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ đảng: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ………………………………………………………………………………………..

Sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị

 (Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).

 …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được gia

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao).

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật 

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú)[1]

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 201…(nếu có).

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng[2]

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ[3] NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

[1] Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

[2] Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

[3] Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Xem thêm Mẫu bản cam kết – Cách viết giấy cam kết chính xác nhất

Xem thêm:  Chữ ký đẹp - Chia sẻ miễn phí 999+ mẫu chữ ký online đẹp nhất năm 2018