Sunday, June 23, 2024
Blog Wiki Về Phần Mêm Và Thủ Thuật IT


Mẫu biên bản đánh giá công việc mới nhất 2018

  Tóm tắt nội dungMẫu biên bản đánh giá công việc mới nhất 2018BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Mẫu…

By Dương Ngọc , in Tin tức , at Tháng Một 12, 2018 Thẻ:,

 

Mẫu biên bản đánh giá công việc mới nhất 2018

Mẫu biên bản đánh giá công việc là mẫu biên bản được lập ra khi có sự đánh giá. kiểm tra về công việc của nhân viên trong công ty, đơn vị doanh nghiệp. Mẫu biên bản được sự xác nhận của quản lý, người đánh giá. Mẫu biên bản đánh giá công việc nêu rõ thời gian đánh giá. Nội dung công việc được đánh giá, tiêu chuẩn quy chuẩn có liên quan…..

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản đánh giá công việc như sau:

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Người đánh giá:…………………

Chức danh:………………… ….

Người đánh giá ký tên            Quản lý ký tên

 

Thời gian

Nội dung công việc được đánh giá

Tiêu chuẩn/quy trình liên quan

Người liên quan

Người liên quan ký tên

Điểm trừ

Tiêu chí ĐG

 

                                                        …………….., ngày…..tháng…..năm….
  Người lập

 

 

 

Xem thêm một số biểu mẫu khác như :

+ Mẫu báo cáo kết quả thử việc 

+ Mẫu báo cáo kết quả công việc 

Xem thêm:  Giá gỗ - Bảng giá gỗ ốp tường smartwood