Mẫu báo cáo kết quả thử việc – Cách viết báo cáo kết quả thử việc

Mẫu báo cáo kết quả thử việc – Cách viết báo cáo kết quả thử việc

Mẫu báo cáo kết quả thử việc là biểu mẫu báo cáo những công việc bạn được giao. Kết quả công việc cũng như những gì mình đã học được. Tự đánh giá kết quả và đề xuất ý kiến công việc mình làm được trong thời gian thử việc kết hợp cùng với nhận xét đánh giá của người hướng dẫn trực tiếp và trưởng bộ phận để quyết định có tiếp tục thuê bạn sau thời gian thử việc hay không. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu báo cáo kết quả thử việc tại đây.

Giới thiệu mẫu báo cáo kết quả thử việc như sau:

Mẫu 1 Báo cáo kết quả thử việc

CÔNG TY ABC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

Kính gửi :

– Lãnh đạo Công ty
– Trưởng phòng Hành chính Quản trị                                      

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………….

Thời gian thử việc từ ngày……./……./…….đến ngày……./……./……………………………..

Vị trí/ Chức danh thử việc:………………………………………………………………………………

Người hướng dẫn:…………………………………………………………………………………………

Công việc được giao trong quá trình thử việc:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Kết quả hoàn thành:………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                             …………….., ngày……….tháng…………năm…………..
 NGƯỜI THỬ VIỆC

Ý kiến của Người hướng dẫn trực tiếp (Nhận xét, đánh giá, đề xuất):…………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Ý kiến của Trưởng bộ phận (Nhận xét, đánh giá, đề xuất):

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 ………., ngày……..tháng…….năm……..
                                                         TRƯỞNG BỘ PHẬN

Ý kiến của Trưởng Phòng Hành chính Quản trị:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

                                                         ………., ngày……..tháng…….năm……..
 TRƯỞNG PHÒNG HCQT

Mẫu 2 : Mẫu báo cáo kết quả thử việc 

CÔNG TY…………………………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

                                 Kính gửi:

 

 

– Lãnh đạo công ty;

– Trưởng phòng hành chính nhân sự;

– ……….

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………………………….

Chuyên ngành: ……………………………………………………………………………………………..

Thời gian thử việc từ ngày ………../…………./………… đến ngày ………../………../…………

Đơn vị và vị trí thử việc: ………………………………………………………………………………..

I. Công việc được giao trong quá trình thử việc:

STTCông việc được giaoKết quảLý do không hoàn thành (nếu có)
    
    
    
    

II. Tự đánh giá, ý kiến đề nghị:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

                                                              ……………, ngày……..tháng…….năm……..
 NGƯỜI THỬ VIỆC

Ý kiến của Người giám sát trực tiếp trong quá trình thử việc:

Những điểm làm tốt ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Những điểm cần khắc phục ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

                                                          ……….., ngày………tháng…….năm…….
 NGƯỜI GIÁM SÁT

Ý kiến của Trưởng bộ phận:

Những điểm làm tốt ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Những điểm cần khắc phục ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

                                                            …………, ngày…….tháng…….năm……….
 TRƯỞNG BỘ PHẬN

Mẫu 3: Mẫu bảng Báo cáo kết quả thử việc 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC

STTHọ và tênChức danhĐơn vịThời gian thử việcKết quảGhi chú
Từ ngàyĐến ngàyĐạt yêu cầuKhông yêu cầu
         
         
         
         
         
 ………………, ngày…tháng…năm….
HIỆU TRƯỞNGPHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số biểu mẫu hành chính liên quan như:

+ Mẫu báo cáo công việc hàng ngày

Rate this post

Tác giả: Admin Nam PBN

Admin Nam PBN của Blog Afdevinfo (AF Dev Info) - Người chịu trách nhiệm chính mọi thông tin được đăng tải trên website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *